Skip to main content

Training / coaching

Kennis van en vaardigheden met arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid is noodzakelijk voor een adequate uitvoering. U wilt als organisatie zelf graag de regie voeren en houden. Dit is ook volgens 2Connect Arbeidskundig Advies de beste keuze. De verantwoordelijkheden liggen dan op de juiste plaats in de organisatie, de direct leidinggevenden heeft per definitie de beste sturingsmogelijkheden mbt de te beïnvloeden gedragsvoorspellers als arbeidsmotivatie, waardering en aanwezigheidsmotivatie. Belangrijk is dat de uitvoerders van het beleid zich bewust worden van hun belangrijke rol en de invloed die zij uit kunnen oefenen.

Doel van de training is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Dit nadat met u de precieze behoeften zijn vastgesteld en waarbij wordt aangesloten op de dagelijks praktijk. Onderwerpen van de training kunnen zijn:

 • ziek zijn betekent niet per definitie “niet kunnen werken”
 • verzuim is een te beïnvloeden keuze
 • demedicaliseren: is er daadwerkelijk sprake van ziekte waarbij niet gewerkt kan worden of zijn er andere verzuimoorzaken
 • maken van een goed plan van aanpak in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter rekening houdend met toetsing van re-integratie inspanningen door het UWV
 • eerste jaarsevaluatie wat te doen? Hoe dit opschud moment optimaal benutten
 • voorkomen van verzuim en preventief handelen
 • verzuimgesprekken voeren, wat vraag ik wel en wat niet.
 • Vastleggen van afspraken
 • Analyseren van belastende elementen in het werk tov mogelijke werkhervatting door werknemer
 • rol direct leidinggevende bij verzuim
 • welke plichten en rechten heeft de werknemer en de werkgever
 • wet- en regelgeving, zoals Wvp, WIA, WW en ZW
 • eigenrisicodragerschap WGA
 • etc.

Na het trainingstraject kan besproken worden in hoeverre coaching zinvol is om de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk toe te passen. Dit vooral om te zorgen dat de opgedane kennis niet verloren gaat maar daadwerkelijk wordt toegepast. Met als bijkomend voordeel dat lopende dossiers zullen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.